Moja Nowa Huta

O nas

Powołaliśmy nasze stowarzyszenie, bo Nowa Huta jest bliska naszym sercom. Wielu z nas związało z nią całe swoje życie i naszych rodzin. Jesteśmy przekonani, że ta najmłodsza, wielka dzielnica Krakowa ma unikalne walory i niepowtarzalny klimat. Że jest świetnym dopełnieniem historycznego Krakowa.

Jesteśmy z Nowej Huty dumni. Chcielibyśmy tym sentymentem podzielić się z mieszkańcami pozostałych krakowskich dzielnic. Uważamy, że w życiu wielkiego Krakowa Nowa Huta wciąż odgrywa zbyt skromną rolę, a przecież ma tak wiele do zaoferowania. Bezpośrednim motywem naszej inicjatywy jest chęć nadania godnego charakteru obchodom 60-lecia Nowej Huty. Jubileusz ma być nade wszystko świętem nowohucian. To przekonanie nas łączy, bo pod innymi względami jesteśmy bardzo różni.

Wiekiem, życiowym doświadczeniem. Nasi najstarsi członkowie mają za sobą wojenne doświadczenia na wszystkich frontach. Skupiamy intelektualistów i robotników, artystów i byłych wojskowych. Nie interesuje nas światopogląd i polityczne sympatie naszych członków i sympatyków. Łączy nas jedno: Nowa Huta. Nasza Nowa Huta.

Sławomir Pietrzyk
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Moja Nowa Huta


Zarząd Stowarzyszenia

 • Sławomir Pietrzyk – prezes
 • Marek Wawrzynkiewicz – wiceprezes
 • Jadwiga Jaworska – sekretarz
 • Marian Zobek – skarbnik
 • Zdzisław Furgał – członek
 • Jerzy Kujawski – członek

Komisja Rewizyjna

 • Stanisław Dudek – przewodniczący
 • Radosław Omieciński – członek
 • Ryszard Rybus- członek

Aktualności

Przejdź na stronę z aktualnościami przyciskiem poniżej:

Aktualności

Kontakt

Dokładny adres

Os. Górali 23 (pod czołgiem),
31-961 Kraków

: 784-762-003

: mnh@onet.pl

:Statut

STATUT STOWARZYSZENIA MOJA NOWA HUTA


ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Moja Nowa Huta”, w dalszych postanowieniach statutu zwane będzie Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla pomocy i współorganizacji obchodów 60-lecia Nowej Huty i kolejnych rocznic w Krakowie. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Krakowie na os. Górali 23, 31-961 Kraków. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 7. Pojęcie Nowa Huta jest rozumiane jako dawna dzielnica Nowa Huta, a obecnie tereny pięciu dzielnic samorządowych Krakowa: XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVI Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławickie oraz XVIII Nowa Huta.

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. pomoc we współorganizacji obchodów 60-lecia Nowej Huty, kolejnych rocznic oraz ważnych wydarzeń dla tej części Krakowa,
  2. wzmacnianie więzi mieszkańców nowohuckich dzielnic i działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  3. upowszechnianie wiedzy o historii Nowej Huty,
  4. prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych realizowanych na obszarze dzielnic XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,
  5. wspieranie rozwoju ekonomicznego nowohuckich dzielnic.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1. aktywizację społeczności Krakowa dla zorganizowania 60-lecia Nowej Huty, kolejnych rocznic oraz ważnych wydarzeń dla tej części Krakowa,
  2. działania edukacyjne, promocyjne oraz szkoleniowe dla organizacji 60-lecia Nowej Huty, kolejnych rocznic oraz ważnych wydarzeń dla tej części Krakowa,
  3. wspieranie działań dla rozwoju infrastruktury sportowej w Nowej Hucie,
  4. wspieranie działań dla rozwoju infrastruktury komunalnej i transportowej w Nowej Hucie,
  5. inicjowanie wspólnych działań na rzecz rewitalizacji Nowej Huty,
  6. pozyskiwanie środków finansowych na rzecz wspierania organizacji 60-lecia Nowej Huty, kolejnych rocznic oraz ważnych wydarzeń dla tej części Krakowa,
  7. prowadzenie działalności wydawniczej- wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami stowarzyszenia,
  8. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
  9. organizowanie imprez kulturalnych,
  10. organizowanie konkursów,
  11. fundowanie stypendiów,
  12. inicjowanie projektów wynikających z celów Stowarzyszenia i organizowanie publicznych zebrań i dyskusji nad nimi,
  13. przekazywanie projektów odpowiednim władzom, instytucjom, organizacjom społecznym i organom administracji (władze samorządowe),
  14. działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych,
  15. organizowanie imprez sportowych.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  1. złoży deklarację członkowską na piśmie
  2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia lub uchwały Walnego Zgromadzenia.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek.
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   1. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   2. z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   3. z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
   4. na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
  4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Organem doradczo – programowym jest:
  1. Rada Programowa.
 3. Kadencja władz.
  1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 5. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 6. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 7. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 8. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 9. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 10. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalania zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie budżetu,
  7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka zwyczajnego i honorowego,
  9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 11. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 12. Zarząd składa się z 6 osób w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz dwóch członków. Prezesa i wiceprezesa, sekretarza i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 13. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 14. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  8. przyjmowanie i skreślanie członków.
 15. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 16. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, wice przewodniczącego oraz członka.
 17. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 18. Rada Programowa Stowarzyszenia składa się z 6 osób, które wybierają przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.
 19. Do kompetencji Rady Programowej należy tworzenie programu Stowarzyszenia oraz czuwanie nad jego realizacja.
 20. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji celów statutowych.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
 3. 18.11.Z Drukowanie gazet
  18.12.Z Pozostałe drukowanie
  18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
  18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
  47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
  58.11.Z Wydawanie książek
  58.13.Z Wydawanie gazet
  58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
  63.12.Z Działalność portali internetowych
  63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  69.10.Z Działalność prawnicza
  70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
  70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  73.11.Z Działalność agencji reklamowych
  73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
  73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
  73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
  73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
  82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
  82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
  90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
  93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
  93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
  96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

ROZDZIAŁ VI MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dotacji, subwencji, środków pochodzących z i ofiarności publicznej,
  4. ze sponsoringu, udziałów, lokat,
  5. z działalności gospodarczej.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Sposób reprezentowania stowarzyszenia:
  1. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Prezesa Zarządu jednoosobowo lub Wiceprezesa z członkiem zarządu łącznie.

ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.